چهارشنبه، 30 مرداد 1398
Menu

گزارش بازدید کارشناس پژوهشکده باستان شناسی از غار نزدیک به فرهادتراش

گزارش بازدید کارشناس پژوهشکده باستان شناسی از غار نزدیک به فرهادتراش

 در پی اطلاع پایگاه میراث جهانی بیستون از فعالیت های پنهانی افراد غیرمجاز و تخریب کردن آثار فرهنگی و تاریخی در یکی از غارهای نزدیک دیواره فرهادتراش شواهد موجود، فرضیه ی تاریخی بودن این غار را به وجود آورده که این موضوع از طریق این پایگاه با پژوهشکده باستان شناسی در میان گذاشته شد و پس از بازدید کارشناس آن پژوهشکده گزارش خود از بازدید میدانی این غار را ارایه نمودند. دکتر مهرداد ملک زاده از باستان شناسان معروف پژوهشکده باستان شناسی که خود سابقه ی کاوش دژ مادی بیستون را در سابقه ی کار خود دارد، پس از بازدید از محل مذکور اذعان داشت که تقریباً هیچ نشانه ای از باستانی بودن این غار در دست نیست، به گونه ای معنادار حول و حوش غار از هرگونه ابزار سنگی و بقایای سفالی خالی است. اما کوهنوردان محلی و یا کسانی دیگر به سودای باستانی بودن، درون شکاف طبیعی را کاویده و کنده و گسترده اند و از دل کوه گونی گونی خرده سنگ و تکه سنگ و تکه های سنگ های جوش خورده ی طبیعی را بیرون ریخته اند، سنگ های جوش خورده ای که تداعی نوعی ملاط را می کند ولی از چشم انداز زمین شناسی کاملا آشنا و طبیعی است. در دورن غار هم کوچکترین نشانه ای از آثار کار سنگ تراشان دوره تاریخی و نیش کلنگ باستانی دیده نمی شود.

امتیاز به خبر :