دوشنبه، 3 تیر 1398
Menu


همکاران پایگاه میراث فرهنگی تاق بستان  

مدیر داخلی

- پیمان نعمتی (کارشناس ارشد گردشگری)

 

مسوول دفتر مدیر:

- فاطمه پژوهنده (کارشناس کامپیوتر)

 

روابط عمومی و امور فرهنگی

- فاطمه پژوهنده (کارشناس کامپیوتر)

 

واحد مالی

- علیرضا کرمی (کارشناس حسابداری)

 

واحد فنی

- محمدعلی احمدی (کارشناس عمران)- ناظر فنی

- سمیه نوروز (کارشناس ارشد مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی)

- محمدمهدی فیض آقایی (کارشناس ارشد معماری)

 

واحد پژوهشی

- کامیار گودرزی (کارشناس ارشد باستان شناسی)

 

راهنمایان آثار تاریخی

- کیهان مومیوند (کارشناس باستان شناس)

- مرتضی گراوند (دانشجوی دکتری باستان شناس)

 

 یگان حفاظت آثار

- علی سعدوند

- فرهاد حاتمی

- یونس لاریجانی

 

خدمات فنی و نگهداری محوطه

- کیوان الماسی

- فرهاد بیگی

 

بلیط فروش

- کامبیز رشنوادی

- احسان قاسمی